ZASADY REKRUTACJI

Jak zostać uczniem Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie?

Bez egzaminu wstępnego przyjmujemy:

 • laureatów konkursów przedmiotowych,
 • uczniów, którzy uzyskali średnią 4,00 na I semestr w klasie VIII szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryteria przyjmowani będą kandydaci z najwyższą średnią na I semestr VIII klasy szkoły podstawowej.

Jeżeli w klasach pierwszych, po przeprowadzeniu rekrutacji, będą wolne miejsca, uczniowie niespełniający powyższych warunków mogą przystapić do egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki.

Kolejne kroki postępowania rekrutacyjnego:

 1. Wypełnij kwestionariusz.
 2. Dostarcz do naszego sekretariatu kwestionariusz, zaświadczenie o ocenach uzyskanych na I semestr klasy VIII szkoły podstawowej.
  (osobiście lub w związku z epidemią koronawirusa kwestionariusz i skan ocen możesz przesłać mailem na adres szkoły: sekretariat@lokw.pl)
 3. Dokumenty możesz składać do sekretariatu szkoły od 1 lutego do 26 kwietnia 2022 roku.
 4. Przyjdź na Dzień Otwartych Drzwi w szkole 26 marca 2022 roku w godz. 10.00-13.00 (UWAGA: ZMIANA TERMINU)
 5. Powiedz rodzicom o spotkaniu z dyrektorem szkoły 19 kwietnia 2022 roku godz. 18.30.
 6. 29 kwietnia 2022 roku - ogłoszenie wyników rekrutacji (podanie terminu egzaminów wstępnych dla kandydatów niespełniających minimalnych wymogów rekrutacji)
 7. Po pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej, podpisz z nami umowę (do pobrania w sekretariacie) i wpłać bezzwrotne wpisowe (osoby, które otrzymają pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej 29.04.2022 r. proszone są o wpłacenie wpisowego do dnia 06.05.2022 r.).
 8. 30 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 weź udział w teście poziomującym z języka angielskiego.
 9. Po zakończeniu roku szkolnego złóż w sekretariacie naszej szkoły wymagane dokumenty:
 • umowę podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (proszę dostarczyć w terminie późniejszym po otrzymaniu zaświadczenia ze szkoły),
 • ewentualne orzeczenie lub opinię z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej,
 • podpisaną na odwrocie fotografię do legitymacji szkolnej.

Opłaty w roku szkolnym 2022/2023:

 • wpisowe: 800 zł;
 • czesne (płatne przez 12 miesięcy przez 4 lata nauki): 750 zł (w kolejnych latach nauki kwota może  zostać zwaloryzowana o wskaźnik inflacji).
 • laureaci olimpiad ogólnopolskich i kuratoryjnych konkursów przedmiotowych płacą czesne w wysokości 600 zł przez 4 lata nauki.

Uczniowie, którzy uzyskają średnią ocen na półrocze co najmniej 5,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 120 zł. 

W przypadku wolnych miejsc w sierpniu 2022 r. przeprowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.

Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt:

   +48 81 534 22 45
   +48 512 590 799
   sekretariat@lokw.pl

Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 17

 • dummy+48 81 534 22 45

 • dummy+48 512 590 799

 • dummy sekretariat@lokw.pl         

© Copyright Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie 2022.